Introductie

Kranten, televisie, internet, openbaar en persoonlijk vervoer en talrijke andere moderne middelen hebben geleid tot een open en mobiele samenleving. Mensen migreren gemakkelijker, zoeken andere horizonten op. Vaak tijdelijk, steeds meer ook permanent.

 

Onze samenleving wordt diverser, en heel wat anderstalige migranten hebben zich in Vlaanderen gevestigd, of willen dit doen. In hun zoektocht naar werk, onderwijs, zorg, hulp, … stuiten deze anderstaligen vaak op een taalbarrière: zowel zijzelf als de hulp- en dienstverleners kunnen de vraag of boodschap moeilijk volledig overbrengen, zodat vaak misverstanden of misvattingen ontstaan. De klassieke, courante talen waarmee de hulpverleners tot nu toe vertrouwd waren en zich mee konden behelpen, volstaan niet meer. De nieuwkomers komen steeds meer uit alle hoeken van de wereld en spreken niet-courante talen. Ook het traditionele tolkenbestand kan niet voldoen aan de gewijzigde en verhoogde vraag.

 

In de loop der jaren zijn heel wat tolkendiensten ontstaan uit de vraag van anderstaligen en de nood van de overheden om hieraan tegemoet te komen. De Vlaamse Overheid heeft met het Integratiedecreet en het Inburgeringdecreet een wettelijk kader geschapen voor het Sociaal Vertalen en Tolken en stelt daarvoor middelen ter beschikking. Dit initiatief was zeker welkom. De hulpverlener beschikt voortaan over een extra instrument om met zijn anderstalige cliënt te communiceren. Vele "nieuwe Belgen" vonden in Sociaal Tolken en Vertalen hun roeping. Hun talenkennis kunnen ze zinvol benutten, ze hebben de culturele achtergrond die hen helpt om vraag en antwoord van beide gesprekspartners perfect op elkaar af te stemmen en ze geven hun beroepsleven een nieuwe wending.

 

Net als alle nieuwigheden, heeft het Sociaal Vertalen en Tolken kinderziekten gekend. Sommigen daarvan zijn echter nog hardnekkig aanwezig in het Vlaamse landschap van Sociaal Vertalen en Tolken:

 

  • Versnippering (provincies en steden)
  • Statuut
  • Bedrijfszekerheid
  • Vraag en aanbod aan tolken/vertalers

 

Deze en nog heel wat andere verzuchtingen hebben geleid tot de oprichting van SoVeTo, vzw Sociaal Vertalen en Tolken in Vlaanderen, de belangenvereniging van en voor sociaal vertalers en tolken. SoVeTo wil zich inzetten om enerzijds taalbemiddeling in sociale middens te bevorderen, en anderzijds de belangen te behartigen van de sociale tolk- en vertaalsector en van alle sociale tolken en vertalers.

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved