Doelstellingen

Waarover hebben we het dan?

 

BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN SOCIAAL

VERTALERS EN TOLKEN IN VLAANDEREN

 

Kanalisatie en verspreiding van info naar en van de Centrale Ondersteuningscel, Kruispunt Migratie-Integratie, wetgever, tolkendiensten, …

Gelijkvormigheid in heel Vlaanderen wat betreft samenwerkingsovereenkomsten, administratie, vergoedingen, annulatieregelingen, …

Duurzaamheid in het beroep door een duidelijk statuut

Motivatie en engagement bevorderen

Oplossingen zoeken voor beroepsaansprakelijkheids- en arbeidsongevallenverzekeringen, rechtshulp, beroepsziekten

Psychologische ondersteuning

Snel en duidelijk informeren van de leden over technische, wettelijke, juridische nieuwigheden en achtergronden

Juridisch, administratief en technisch advies

Uitbreiden van inzet van de leden (andere domeinen,

bijscholingen, …)

Belangen behartigen van de sector van het Sociaal Vertalen en Tolken:

 

Imago verbeteren door hoge en constante kwaliteit

Belang en nut van Sociaal Vertalen en Tolken benadrukken

Promoten van het gebruik van Sociaal Vertalers en Tolken

Afstemmen van vraag en aanbod aan Sociaal Vertalers en Tolken door actief zoeken

Waken over kwaliteit (in samenwerking met de Centrale Ondersteuningscel)

Signaalfunctie: aangeven van vragen, noden, behoeften vanwege de Sociale Vertalers en Tolken; aanpakken en melden van deontologische twistpunten/overtredingen

Inspraak in het beleid op lokaal en bovenlokaal niveau

Contacten met gelijkaardige nationale en internationale organisaties

Bevorderen van taalbemiddeling in sociale middens:

 

Infosessies/workshops met gebruikers (in samenwerking met tolkendiensten)

Demo/promotiebezoeken aan mogelijke gebruikers (in samenwerking met tolkendiensten)

Vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 9 oktober 2011.

 

Statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2011.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Hechtelsebaan 17

BE-3941 Eksel

 

KBO 0840.681.182

RPR Hasselt

www.soveto.be

MEER INFORMATIE

Meer weten over sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen? Neem ook een kijkje op de websites van het Agentschap Integratie&Inburgering en het Kruispunt Migratie-Integratie

Copyright © All Rights Reserved